ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

รัฐบาลอินเดียจัดการฝึกอบรมออนไลน์และขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม จำนวน 4 หลักสูตร ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านรายละเอียด
รัฐบาลอิตาลีเปิดรับสมัครผู้รับทุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา ส.ศ. 2021-2022 ให้กับผู้สมัครชาวไทย สนใจดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา 2565-2566
ศูนย์ระดับภูมิภาค ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture : SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประสงค์ให้ทุนการศึกษารดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา 2565-2566   แก่ผู้เรียนชาวไทย โดยผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี และต้องเป็นบุคลากรจากสถาบันการศึกษา/การวิจัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล
ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Huber H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2565
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1-3 คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก ทุนนี้ สำหรับการบริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน  ดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ application.fulbrightthai.org ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 และสมัคร online ตามที่ระบุในระเบียบการได้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.
ประกาศรับสมัครทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ปีการศึกษา 2559
ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่นใจชิงทุนการศึกษา ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทย์ศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#26-01-59
ข่าวทุนการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (Northwest University) นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับรัฐบาลจีนและสถาบันขงจื้อจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รายละเอียดดังแนบ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#04-03-59 
ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปี 2559 ณ สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี
กระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปี 2559 (2016 Korean Government Scholarship Program for International Students for Graduate Degrees) เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดดังแนบ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#11-03-59
Institute of International Education (IIE)
Institute of International Education (IIE) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำหนังสือเรื่อง “Funding for United States Study: A Guide for international Students and Professionals” เพื่อรวบรวมเว็บไซด์และทุนการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา รายละเอียดดังแนบ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#11-03-59 
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DOU – Thailand Fellowship Programem
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DOU – Thailand Fellowship Programem เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรปเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#07-06-60 
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาศให้เยาวชนไทยและเวียดนามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมละขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างกัน

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#13-06-60 
ทุน Public Administration Institute for Turkey and the Middle East (TODAIE)
Public Administration Institute for Turkey and the Middle East (TODAIE) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาโปในสาขาวิชา International Public Administration (APEP)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#13-07-60 

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ อื่นๆ