แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2565

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2565