โครงการ International General Lecture on Assessment of Online Learning in Pandemic Era

{RECENT NEWS} ซีรีย์สัมมนาออนไลน์ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน EP.1 : การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุรัสวดี เดนพาซาร์ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุม KM สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

{RECENT NEWS} การประชุม KM สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ---- วันที่ 21 เมษายน 2564 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดการประชุม KM ให้กับบุคลากรสำนักฯ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.นิรั ...
อ่านเพิ่มเติม

ผนึกกำลังทางวิชาการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สานความร่วมมือกับ UNMAS Denpasar

{RECENT NEWS} ผนึกกำลังทางวิชาการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สานความร่วมมือกับ UNMAS Denpasar ---- วันที่ 5 เมษายน 2564 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 1 ในเรื่องการต่อบันทึ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

{RECENT NEWS} สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ ---- วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2564 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุค ...
อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

{RECENT NEWS} มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นสากลทั้งระบบ และการบริหารจัดการนักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ---- วันที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

{RECENT NEWS} มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกับเครือข่าย ---- วันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิน ...
อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

{RECENT NEWS} 📣 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 📣 ---- เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจาร ...
อ่านเพิ่มเติม

📣 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ

{RECENT NEWS} 📣 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ การจัดทำวารสาร และแนวทางการพัฒนาและบริหารองค์กร 📣 ---- สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มบส.ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

 การปฐมนิเทศผู้รับการจ้างงาน (บัณฑิต)

{RECENT NEWS} 📣 การปฐมนิเทศผู้รับการจ้างงาน (บัณฑิต) 📣 ---- โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการฝึกอบรม ...
อ่านเพิ่มเติม

การปฐมนิเทศผู้รับการจ้างงาน (ประเภทประชาชน)

{RECENT NEWS} 📣 การปฐมนิเทศผู้รับการจ้างงาน (ประเภทประชาชน) 📣 ---- โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการ ...
อ่านเพิ่มเติม