งานประกันคุณภาพ

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559 

รายงานประจำปี 2558 

รายงานประจำปี 2557 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนกลยุทธ์ ปี 58-62 ฉบับปรับปรุง
ยุทธศาสตร์สำนัก 61-65-1
แผนปฏิบัติราชการ 62-65
แผนปฏิบัติราชการ 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงยประมาณ 2563