รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2563

โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถด้านอังกฤษ สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 14 – 29 พฤศจิกายน 2563
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตครู ด้านภาษาอังกฤษ ในยุคประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563
โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563
ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นตามแผนระดับหน่วยงาน โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
รายงานประจำปี 2563