รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2564

รายงานผลการลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และการศึกษาดูงานประสานเครือข่ายความร่วมมือ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2564” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายงานผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2564” กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการศึกษาดูงานสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปการเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการและพัฒนาวารสารให้ตรงรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ThaiJO 2.0 รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 วันทื่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC-Test of English for International Communication) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหน่วยงานสนับสนุน