เอกสารความร่วมมือทางวิชาการ

สรุปเอกสารความร่วมมือทางวิชากาาร

ที่ ปีการศึกษา ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 2563 เอกสารข้อมูล ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศทั้ง 32 ประเทศ

รายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในและภายนอกประเทศ

ที่ ชื่อสถาบันการศึกษา ประเภทความร่วมมือ ปีที่ร่วมมือ สถานะ รวมจำนวนปีตั้งแต่เริ่มความมือ
1 Phoenix Academy, Perth MOU 2559-2564 ปกติ 5 ปี
2 Edith Cowan University MOU 2561-2564 ปกติ 3 ปี
3 Phnom Penh International University MOU 2563-2569 ปกติ 6 ปี
4 Guangxi University for Nationalities MOU,MOA 2561-2566 ปกติ 5 ปี
5 Guangxi University of Foreign Language MOU 2560 ปกติ ไม่มีระบุ
6 Tianjin Normal University MOA 2562-2567 ปกติ 5 ปี
7 Yunnan University MOU 2558-2563 ปกติ 5 ปี
8 Yunnan Minzu University MOU, MOA 2559-2564 ปกติ 5 ปี
9 Yunan Agricultural University MOU,MOA 2559-2564 ปกติ 5 ปี
10 Sichuan International Studies University MOU 2560-2565 5 ปี
11 Hainan College of Foreign Studies MOU 2560-2565 ปกติ 5 ปี
12 Hainan Tropical Ocean University MOU 2563-2566 ปกติ 3 ปี
13 Qingdao Agricultural University MOU 2562-2567 ปกติ 5 ปี
14 Guangxi Haibo Education Consulting Limited Company MOU,MOA 2562-2567 ปกติ 5 ปี
15 GBC Oversea Consultant Company Limited Degree MOU 2561-2566 ปกติ 5 ปี
16 Nort China University of Water Resources and Electric Power MOU,MOA
17 Tianjin the Elderly University MOU 2561-2564 ปกติ 3 ปี
18 Qingdao Hengxing University of Science and Technology, China MOU 2563-2568 ปกติ 5 ปี
19 Hechi University MOA 2564-2568 ปกติ 4 ปี
20 Yunnan Nanfang Education Investment Group MOU 2561-2565 ปกติ 4 ปี
21 Wenzhon Preschool Normal School MOU 2564-2567 ปกติ 3 ปี
22 Mahasasaraswati Denpasar University MOU,MOA 2564-2569 ปกติ 5 ปี
23 National Pingung University MOU 2563-2568 ปกติ 5 ปี
24 Shih Chien University MOU 2559-2564 ปกติ 5 ปี
25 National Taipei University MOU 2559-2564 ปกติ 5 ปี
26 National University of Laos MOU 2562-2567 ปกติ 5 ปี
27 National University of Arts and Culture MOU 2559-2564 ปกติ 5 ปี
28 Universiti Utara Malaysia MOU 2563-2566 ปกติ 3 ปี
29 Lipa City Colleges MOU 2562-2567 ปกติ 5 ปี
30 Dong-Ah Institute of Media and Arts MOU 2560-2564 ปกติ 4 ปี
31 University of Social Sciences and Humanities-Hanoi MOU,MOA 2560-2564 ปกติ 4 ปี
32 The member of the ASEAN Student Summer Camp University of Sciences Ho Chi Minh city MOA 2562-2564 ปกติ 2 ปี
33 University of Sciences MOU 2563-2568 ปกติ 5 ปี
34 Hue University MOU 2563-2568 ปกติ 5 ปี
35 Nanyang Polytechnic MOU 2561-2564 ปกติ 3 ปี
36 M.Auezov South Kazakhstan State University MOU 2560-2565 ปกติ 5 ปี
37 Czestochowa University MOU 2564-2566 ปกติ 2 ปี