สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหนานหนิง เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างสี

{Recent News}

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยหนานหนิง เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยหนานหนิง (Nanning University) มหาวิทยาลัยหนานหนิงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เน้นการนำผลการวิจัยนวัตกรรม มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้อธิการบดีและคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขา ซึ่งมีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครันที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง ผลจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมร่วมกันในด้านการเรียนการสอน อาทิ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา การฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ การประชุมวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านอื่นๆ ของทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน