ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พร้อมทีมผู้บริหารต้อนรับทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน ณ ห้องประชุม สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

{Recent News}

ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พร้อมทีมผู้บริหารต้อนรับทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน ณ ห้องประชุม สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน รองศาสตราจารย์สมชาย พรหมสุวรรณ รองประธานโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน ศาสตราจารย์ Wang Ying คณบดีคณะภาษาต่างประเทศ Dr.Shi Yingjie ผู้อำนวยการสำนักฝ่ายการสอน ศาสตราจารย์ Huang Xuebin คณบดีคณะการท่องเที่ยว Mr. Liu Hongbing ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการท่องเที่ยว Ms. Diao Chan ผู้อำนวยการฝ่ายภาษาไทย

นับจากที่มหาวิทยาลัย มบส. และมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน มหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน ได้ส่งนักศึกษาชาวจีนมาศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในรูปแบบ 3+1 จำนวนหลายรุ่นและได้ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวจีนมาช่วยสอนที่สาขาวิชาภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง อนึ่งการมาเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อเสนอในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยร่วมกัน รวมถึงยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการเจรจาความร่วมมือหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อวางแนวทางการทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน ได้พบปะนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้กำลังใจถามไถ่ถึงสภาพความเป็นอยู่ สภาพการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน