มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาจิ้งซี  มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน (Jing xi Vocational Technology School)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาจิ้งซี  มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน (Jing xi Vocational Technology School)

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ ก๋าคำ  รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์สมชาย พรหมสุวรรณ รองประธานโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาจารย์ ดร.สิริภัทร เมืองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ให้การต้อนรับผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาจิ้งซี  นำโดย Mr.Luo Shengmin รองผู้อำนวยการประจำสำนักงานรัฐบาลประชาชน ประจำเมืองจิ้งซี   Mr.Yang Jingshan ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาประจำเมืองจิ้งซี  Mr.Lu Kai รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาจิ้งซี  พร้อมทั้งร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาจิ้งซี (Jing xi Vocational Technology School) วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาจิ้งซีเป็นโรงเรียนอาชีวะศึกษาของรัฐเพียงแห่งเดียวในเมืองจิ้งซีที่เปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนร่วมในหลักสูตรสายอาชีพ  มุ่งเน้นการลงมือภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต

อนึ่ง ผลจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมร่วมกันในด้านการเรียนการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นหลัก อาทิ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านอื่นๆ ของทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน