สื่อสารภาษาด้วยความมั่นใจ บูรณาการความรู้ก้าวไกล ผ่านค่ายกิจกรรมและการนำเสนองานในที่ประชุมนานาชาติ

{Recent News}

สื่อสารภาษาด้วยความมั่นใจ บูรณาการความรู้ก้าวไกล ผ่านค่ายกิจกรรมและการนำเสนองานในที่ประชุมนานาชาติ

ในวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2566 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (Mini Conference) และค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาทั้งภายในและภายนอก ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
  3. Mr. Konstantinos Balis อาจารย์ประจำสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
  4. Mr. Chito Moldogo Mataac อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ
  5. Mr. Wayne Vincent Tolomia อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  6. Mrs. Ira Dwijayani อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ผ่านกิจกรรมใหญ่ 2 กิจกรรมคือ การนำเสนองานในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติสำหรับกลุ่มคณาจารย์ และค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน