พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ Universitas Mahasaraswati Denpasar สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

{Recent News}

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ Universitas Mahasaraswati Denpasar สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566  อ.ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร. กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช  ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน, อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์, ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, ผศ.อาวุธ หงษ์ศิริ อาจารย์สาขาแพทย์แผนไทย และ นางสาวสิณาภรณ์ จิตต์อุทัศน์  เจ้าหน้าทีสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ เรียนร่วมภาษา และวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ Universitas Mahasaraswati Denpasar สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.  อธิการบดี Universitas Mahasaraswati Denpasar, I Wayan Gede Wiryawan รองอธิการบดีลำดับที่ 1,  I Komang Budiarta. รองอธิการบดีลำดับที่ 3 ให้การต้อนรับและร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการให้มีความเป็นปัจจุบัน โดยอาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและ คณาจารย์ Universitas Mahasaraswati Denpasar ที่ให้การต้อนรับและดูแลคณะอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมกับการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและบาฮาซาอินโดนีเซีย การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การปฏิบัติตัววิถีชีวิตของชาวบาหลี และการจัดทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ

ซึ่งในพิธีปิดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและ วัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 ได้มีการแสดงวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน