พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ Guangxi Minzu University สาธารณรัฐประชาชนจีน

{Recent News}

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 ณ Guangxi Minzu University สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี  พร้อมด้วย รศ.ดร.สุริยา  พันธ์โกศล รองอธิการบดี,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม  สุ่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต  ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ดร.จำนงค์  ตรีนุมิตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี  บุนนาค ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ศุภชัย  ศรีอักษร รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565  ณ Guangxi Minzu University โดยมี Prof. Dr. Culxiaolín รองอธิการบดี, Prof. Dr. Feng guanghuo ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์, Prof. Dr. Zhouyanxian  คณบดีคณะการสอนภาษาต่างประเทศ และคณะผู้บริหาร ของ Guangxi Minzu University ให้การต้อนรับ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว  รองอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและคณาจารย์ Guangxi Minzu University ที่ให้การต้อนรับและดูแลคณะอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมกับการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และการจัดทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของเมืองหนานหนิง

ซึ่งในพิธีปิดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 ได้มีการแสดงวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน