มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ Hanyang University ERICA Campus สาธารณรัฐเกาหลีใต้

{Recent News}

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับ Hanyang University ERICA Campus สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ผศ.ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระดับมหาวิทยาลัยกับ Hanyang University ERICA Campus ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยการไปเยือนครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Dr.Dong-Hyun Baek รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่ Dr.Sungwon Shin, Professor Kenneth Kim, Professor Yong ll Park, Professor Dong ll Kim, Professor BoKyung Kim และ Yejin Park

อนึ่งผลจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  จะนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ งานวิจัย การอบรมหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว การเรียนแบบโอนหน่วยกิต ตลอดจนการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน