เอกสารความร่วมมือทางวิชาการ

สรุปเอกสารความร่วมมือทางวิชากาาร

ที่ ปีการศึกษา ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 2562 เอกสารข้อมูล ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศทั้ง 32 ประเทศ

รายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายในและภายนอกประเทศ

ที่ ชื่อสถาบันการศึกษา ประเภทความร่วมมือ ปีที่ร่วมมือ สถานะ รวมจำนวนปีตั้งแต่เริ่มความมือ
1 Phnom Penh International University (PPIU) MOU 2020-2025 ปกติ 10 ปี
2 Guangxi University for Nationalities MOU, MOA 2561-2566 ปกติ 5 ปี
3 Tianjin Normal University MOA 2562-2567 ปกติ 5 ปี
4 Sichuan International Studies University MOU 2560-2565 ปกติ 5 ปี
5 Hainan College of Foreign Studies MOU 2560-2565 ปกติ 5 ปี
6 Hainan Tropical Ocean University MOU 2563-2566 ปกติ 3 ปี
7 Qingdao Agricultural University MOU 2562-2567 ปกติ 5 ปี
8 Guangxi Haibo Education Consulting Limited Company MOU, MOA 2562-2567 ปกติ 5 ปี
9 GBC Oversea Consultant Company Limited Degree MOU 2561-2566 ปกติ 5 ปี
10 North China University of Water Resources and Electric Power MOU, MOA ไม่ระบุวันปีที่ทำสัญญา
11 Qingdao Hengxing University of Science and Technology, China MOU 2563-2568 ปกติ 5 ปี
12 National Pingtung University MOU 2563-2568 ปกติ 5 ปี
13 National University of Laos MOU 2562-2567 ปกติ 5 ปี
14 Universiti Utara Malaysia MOU 2563-2566 ปกติ 3 ปี
15 Lipa City Colleges MOU 2562-2567 ปกติ 5 ปี
16 Dong-Ah Institute of Media and Arts MOU 2564-2569 ปกติ 5 ปี
17 University of Sciences MOU 2563-2568 ปกติ 5 ปี
18 Hue University MOU 2563-2568 ปกติ 5 ปี
19 M.Auezov South Kazakhstan State University MOU 2560-2565 ปกติ 5 ปี