โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

The Office of International Affairs and ASEAN Network, as a university sector responsible for the training in Language Literacy, would like to warmly welcome all people, graduates and students to the English Training Skills. Please choose your role:
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในส่วนของ Language Literacy ขอต้อนรับประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา เข้าสู่การอบรมทักษะภาษาอังกฤษ กรุณาเลือกประเภทบุคคลของท่าน