BSRU-TEP CEFR

การทดสอบ BSRU-TEP

ประกาศเกี่ยวกับการอบรมและการทดสอบ CEFR

รายการประกาศ ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5, 6, 9 และอาคาร 11 ชั้น 4 6 มีนาคม 2564
7 มีนาคม 2564

———————————–

ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ BSRU-TEP

รายการประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ BSRU-TEP ดาวน์โหลด
เกณฑ์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่สามารถเทียบเคียงผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR