คณะผู้บริหารสำนักฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์
รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
FacebookEmail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ
รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
FacebookEmail
อาจารย์ศุภชัย ศรีอักษร
รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
FacebookEmail

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิลเบิร์ท อีเดน เม่ามีศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
อาจารย์ ดร.สิริภัทร เมืองแก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน