เจ้าหน้าที่ประจำสำนักฯ

นายกำพล วิภาตนาวิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกำพล วิภาตนาวิน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ดูแลเว็บไซต์และเฟสบุ๊คสำนักฯ นอกจากนี้ ยังดูแลห้องมินิเธียเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษาอาคาร 11 ชั้น 3 และชั้น 4 อีกด้วย

  • 0958541133

นายฉัตรชัย รังษี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายฉัตรชัย รังษี ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลังของสำนัก เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การชำระเงิน การยืม-คืนเงิน และการบัญชี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบบำรุงการศึกษา

นายเกตุสกล ศีลเตชะ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเกตุสกล ศีลเตชะ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการใช้ห้องเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักฯ เช่น ห้องเรียน 1041 1043 1044 1046 และ 1081 นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการยืม-คืนสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และการบำรุงรักษาการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสำนักฯ

นางสาวอธิษฐาน ศรีลานุช

นางสาวอธิษฐาน ศรีลานุช

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

นางสาวอธิษฐาน ศรีลานุช ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาภาษา การบริหารจัดการสอบข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (BSRU-TEP) และประสานงานด้านการต่างประเทศ

นางสาวศุภัทรศร พรนคร

นางสาวศุภัทรศร พรนคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศุภัทรศร พรนคร ทำหน้าที่รับผิดชอบกิจการทั่วไปของสำนักฯ ประเภทงานสารบรรณ เช่น การส่งและการรับเอกสาร การวางแผนและการจัดการประชุม การสั่งและการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในสำนักฯ

นางสาวสิณาภรณ์ จิตต์อุทัศน์

นางสาวสิณาภรณ์ จิตต์อุทัศน์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

นางสาวสิณาภรณ์ จิตต์อุทัศน์ ทำหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับนักศึกษาต่างชาติในเรื่องการให้บริการวีซ่า เช่น การสมัครวีซ่า การต่อวีซ่า การยกเลิกวีซ่า การสมัครขอใบนุญาตทำงานของคณาจารย์ต่างชาติ และการขออนุญาติกลับเข้าประเทศและกลับเข้าประเทศไทย

นายเอกพัน พันสอน

นายเอกพัน พันสอน

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

นายเอกพัน พันสอน ทำหน้าที่รับผิดชอบประสานงานด้านเอกสารการเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ งานวัสดุสำนักงาน งานด้านวารสารภาษาอังกฤษและภาษาเอเชียศึกษา การประชาสัมพันธ์งานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

  • 095-558-0223
นางสาวกาญจนา บัวทุม

นางสาวกาญจนา บัวทุม

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

นางสาวกาญจนา บัวทุม ทำหน้าที่รับผิดชอบการวิเคราห์ การสรุป และการรายงานโครงการ ประสานงานหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศด้านการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการทั้งบันทึกความเข้าใจ (MOU) และ บันทึกข้อตกลง (MOA)

นางสาวอิชยา เอื้อถาวรพิพัฒน์

นางสาวอิชยา เอื้อถาวรพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

นางสาวอิชยา เอื้อถาวรพิพัฒน์ ทำหน้าที่รับผิดชอบกิจการที่สัมพันธ์กับโครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งวิทยานานาชาติ และทำหน้าที่ภายใต้หน่วยงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนในด้านวารสารสำนัก