พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Mahasaraswati Denpasar University

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ดร.อิ มาดี สุกามารตะ ค.ม. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เดนพาซาร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศ การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ BSRU-TEP

{RECENT NEWS} ภาพบรรยากาศ การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ BSRU-TEP (CEFR) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ---- วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือ ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร พูดคุยกับอาจารย์ต่างชาติ

{RECENT NEWS} สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร พูดคุยกับอาจารย์ต่างชาติ ---- วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ขอต้อนรับอาจารย์ต่างชา ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดกิจกรรม (English for Freshmen)

{RECENT NEWS} พิธีเปิดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (English for Freshmen) ----- วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  จ ...
อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนกิจกรรม

{RECENT NEWS} สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจับมือกับ Nanyang Polytechnic International, Singapore ในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนกิจกรรม ---- วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักวิ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการ International General Lecture on Assessment of Online Learning in Pandemic Era

{RECENT NEWS} ซีรีย์สัมมนาออนไลน์ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน EP.1 : การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุรัสวดี เดนพาซาร์ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุม KM สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

{RECENT NEWS} การประชุม KM สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ---- วันที่ 21 เมษายน 2564 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดการประชุม KM ให้กับบุคลากรสำนักฯ โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.นิรั ...
อ่านเพิ่มเติม

ผนึกกำลังทางวิชาการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สานความร่วมมือกับ UNMAS Denpasar

{RECENT NEWS} ผนึกกำลังทางวิชาการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สานความร่วมมือกับ UNMAS Denpasar ---- วันที่ 5 เมษายน 2564 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 1 ในเรื่องการต่อบันทึ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

{RECENT NEWS} สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในการทำงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ ---- วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2564 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุค ...
อ่านเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

{RECENT NEWS} มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นสากลทั้งระบบ และการบริหารจัดการนักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ---- วันที่ ...
อ่านเพิ่มเติม