history

ประวัติสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

               ในปี พ.ศ. 2538  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ภาษา”และ“ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์” ซึ่งแยกออกจากกันโดย“ศูนย์ภาษา”ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการทางด้านภาษาให้กับนิสิตนักศึกษาจัดให้มีห้องปฏิบัติการทางภาษาไว้บริการและมีการอบรมภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลที่มีความสนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ“ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์”มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานให้กับ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ ระหว่างสถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศ

               ในวันที่ 26 กันยายน 2551 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง “สำนักวิเทศสัมพันธ์และภาษา”โดยการรวมชื่อ 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์ภาษากับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เข้าด้วยกัน ให้เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาช่วยเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษภาษาเพื่อนบ้านและภาษาอื่นๆซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนผู้สนใจทั่วไปจากภายนอก ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และงานบริการให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตนอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแขนงต่างๆทั้งด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการการพัฒนาบุคลากรพัฒนานิสิตนักศึกษาตลอดจนส่งเสริมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกับนานาประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย อเมริกา และยุโรปยุโรป และด้วยภาระหน้าที่ประกอบกับการที่นโยบายของรัฐบาลที่ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อและจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 จากสำนักวิเทศสัมพันธ์และภาษาเป็นสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

ปรัชญา

รอบรู้เรื่องภาษา  นำพาสู่สากล  ขยายผลความร่วมมือ  สร้างความเชื่อถือด้านบริการ

วิสัยทัศน์

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยเน้นเรื่องของการสื่อสารและเป็นเลิศในด้านการประสานความร่วมมือในแขนงต่างๆในลักษณะสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานองค์กรและสถานศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการวิชาการการวิจัยและศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนมีพันธกิจในการบริหารงานวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมและประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในด้านการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย นิสิตและนักศึกษา การดูงาน การประชุมทางวิชาการกับต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การจัดตั้ง และดำเนินการศูนย์ทางวิชาการสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

             2. เพื่อให้บริการด้านพิธีการ การรับรอง และการศึกษาดูงานสำหรับชาวต่างประเทศ

             3. เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ คณาจารย์ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย นิสิตและนักศึกษาที่จะเดินทางไปต่างประเทศ

        4. เพื่อให้การบริการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศในการสร้างความร่วมมือและประมวลข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย สู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ

             5. เพื่อติดตาม ประเมินผล โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งการจัดสรรทุน และกิจกรรมเกี่ยวกับต่างประเทศ

โครงสร้างการจัดองค์กรของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

            สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน แบ่งงานภายในออกเป็น 3 งานดังนี้

            1. งานบริหารงานทั่วไป

            2. งานบริการทางวิชาการ

            3. งานวิเทศสัมพันธ์ 

1. งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

          1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

          1.2 ทำหน้าที่เลขาและบริหารงานทั่วไปของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

          1.3 ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อร่วมดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

          1.4 ดำเนินการจัดประชุมประจำสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

          1.5  ออกแบบรูปแบบเล่มและจัดพิมพ์รายงานประจำปีของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

          1.6  ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติไปราชการของบุคลากรในสำนักวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน

          1.7  นำเสนอข้อมูลและแนวทางเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายหรือแผนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความช่วยเหลือ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ บุคลากร ข้อมูล เอกสาร และสิ่งพิมพ์ กับสถาบัน / องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ 

          1.8 รับผิดชอบวางแผน และจัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการไปเสนอผลงานฝึกอบรมระยะสั้น และศึกษาต่อระดับปริญญาโท / เอก ณ ต่างประเทศ

          1.9 รับ – ส่งหนังสือเข้าออกและประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับทราบข่าวโดยทั่วกัน

          1.10 ดำเนินการจัดตั้งและจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณ

          1.11 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุสำนักงาน

         1.12 ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

         1.13 จัดเก็บหลักฐาน หนังสือเวียน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่างๆของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

        1.14 จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

        1.15 ทำปฏิทินการดำเนินงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

        1.16 จัดทำโครงการต่างๆ ที่สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนได้กำหนดไว้

        1.17 ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา เช่น ดูแลห้องปฏิบัติการทางภาษา ควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย 

        1.18 จัดเตรียมและควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงและการบรรยาย เช่น สไลด์ภาพยนตร์ รูปภาพ แผ่นภาพ ฯลฯ

        1.19 จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับทางด้านโสตทัศนศึกษา

        1.20 จัดทำและดูแลเว็บไซต์ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

        1.21  ออกแบบงานสารสนเทศต่างๆ ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

        1.22 ดูแล และเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

        1.23 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานบริการทางวิชาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

      2.1 จัดพิมพ์โครงการ และคำสั่ง หนังสือเชิญของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

      2.2 เตรียมงานสำหรับการจัดโครงการอบรมต่างๆ ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

      2.3 จัดทำเอกสารสำหรับโครงการอบรมต่างๆ ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

      2.4 จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการต่างๆ ที่สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนดำเนินการ

      2.5 จัดการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยตลอดจนบุคคลทั่วไป

      2.6 จัดทำแบบสอบถามและทำสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม

      2.7 รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป

      2.8 ดูแล ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

      2.9  ดำเนินการเขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้ แล้วทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง

      2.10 ให้บริการทางด้านวิชาการในเรื่องห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม

      2.11  ดูแล และเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานประคุณภาพ

      2.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานวิเทศสัมพันธ์ 

3.1 รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานความร่วมมือ กับหน่วยงานในต่างประเทศเกี่ยวกับความช่วยเหลือ ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ งานวิจัย และศิลปวัฒนธรรม

      3.2 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศ

      3.3 จัดงานโครงการด้านกิจการต่างประเทศ

      3.4 ให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ

      3.5 อำนวยความสะดวกในการติดต่อทำหนังสือเดินทาง ต่อวีซ่า และรายงานตัว 90 วันของอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ

      3.6 ให้บริการติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ในเรื่องทุนการศึกษาจากต่างประเทศ

      3.7 ประสานความร่วมมือ ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา และการทำกิจกรรมต่างๆ

      3.8 การจัดทำจดหมายและเอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อติดต่อกับหน่วยงานภายนอกและต่างประเทศ

      3.9  ต้อนรับแขกต่างประเทศ

      3.10 ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

      3.11 ดูแล และเก็บรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานประคุณภาพ

      3.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย