คณะผู้บริหารสำนักฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
Email
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์
รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
FacebookEmail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ นิธิธนาวิวัฒน์
รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
FacebookEmail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ
รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
FacebookEmail
อาจารย์ศุภชัย ศรีอักษร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
FacebookEmail
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรณจิตร แก้วศรีมล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
อาจารย์กิลเบิร์ท อีเดน เม่ามีศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน