สรุปโครงการประจำปีการศึกษา 2561

สรปุโครงการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและการสนทนาระดับนานาชาติ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ”เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่าย English Camp ปีการศึกษา 2561
โครงการ The 3rd  DIMA-BSRU K-POP CAMP ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการ “พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปีการศึกษา 2561”
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2561
โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ English for Freshmen ปีการศึกษา 2561
โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC – Test of International Communication) ปีการศึกษา 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2562