สรุปโครงการประจำปีการศึกษา 2562

สรปุโครงการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ปีการศึกษา 2562
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษา และวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและการสนทนาระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2562
โครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562
สรุปโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562
โครงการ”จัดการต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารผู้ติดตามและผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562″