สรุปโครงการประจำปีการศึกษา 2563

สรุปโครงการบริการวิชาการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC-TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงต้อนรับรองคณะผู้บริหารผู้ติดตามและผู้ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
สรปุโครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563
สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ยอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2563