อาจารย์ชาวต่างประเทศ

นายเอ็ดวิน พีเทอร์สมา (Edwin Pietersma)
อาจารย์ชาวต่างประเทศ
นายคอนสแตนตินอส บาลีส (Konstantinos Balis)
อาจารย์ชาวต่างประเทศ