แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2565

 

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568)
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
คำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการบริหารสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน