แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2564

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ปีงบประมาณ 2564