นางสาวกาญจนา บัวทุม

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

นางสาวกาญจนา บัวทุม ทำหน้าที่รับผิดชอบการวิเคราห์ การสรุป และการรายงานโครงการ ประสานงานหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศด้านการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการทั้งบันทึกความเข้าใจ (MOU) และ บันทึกข้อตกลง (MOA)