นางสาวสิณาภรณ์ จิตต์อุทัศน์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

นางสาวสิณาภรณ์ จิตต์อุทัศน์ ทำหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับนักศึกษาต่างชาติในเรื่องการให้บริการวีซ่า เช่น การสมัครวีซ่า การต่อวีซ่า การยกเลิกวีซ่า การสมัครขอใบนุญาตทำงานของคณาจารย์ต่างชาติ และการขออนุญาติกลับเข้าประเทศและกลับเข้าประเทศไทย