นายเอกพัน พันสอน

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
  • 095-558-0223

นายเอกพัน พันสอน ทำหน้าที่รับผิดชอบประสานงานด้านเอกสารการเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ งานวัสดุสำนักงาน งานด้านวารสารภาษาอังกฤษและภาษาเอเชียศึกษา การประชาสัมพันธ์งานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน