นางสาวศุภัทรศร พรนคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศุภัทรศร พรนคร ทำหน้าที่รับผิดชอบกิจการทั่วไปของสำนักฯ ประเภทงานสารบรรณ เช่น การส่งและการรับเอกสาร การวางแผนและการจัดการประชุม การสั่งและการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในสำนักฯ