นายฉัตรชัย รังษี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายฉัตรชัย รังษี ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลังของสำนัก เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การชำระเงิน การยืม-คืนเงิน และการบัญชี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบบำรุงการศึกษา