นายเกตุสกล ศีลเตชะ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายเกตุสกล ศีลเตชะ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการใช้ห้องเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักฯ เช่น ห้องเรียน 1041 1043 1044 1046 และ 1081 นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการยืม-คืนสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และการบำรุงรักษาการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสำนักฯ