นางสาวอิชยา เอื้อถาวรพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

นางสาวอิชยา เอื้อถาวรพิพัฒน์ ทำหน้าที่รับผิดชอบกิจการที่สัมพันธ์กับโครงการเตรียมความพร้อมจัดตั้งวิทยานานาชาติ และทำหน้าที่ภายใต้หน่วยงานของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนในด้านวารสารสำนัก