โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : บัณฑิต

**สำหรับบัณฑิตมี 2 หลักสูตร หลักสูตรแรก “ภาษาอังกฤษพื้นฐาน” ให้เข้าศึกษาที่ระบบ Thai MOOC ซึ่งปรากฏรายละเอียดด้านล่าง ส่วนหลักสูตรที่ 2 “ภาษาอังกฤษในสำนักงาน” จะปรากฏรายละเอียดในหน้านี้ในวันที่ 1 กันยายน 2564**

หลักสูตร : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Easy for Everyday Life)
จำนวน : 25 ชั่วโมง (25 hours)
คำแนะนำ : ผู้เข้าอบรมตามวันและเวลา และช่องทางตามที่รายละเอียดด้านล่าง
การลงทะเบียนเข้าเรียนรายวิชา (คลิกลิงค์) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน by Thai MOOC


หน่วยที่ 1 (Module 1) 

หัวข้อ (Topics): Get Set Go | Break the Ice
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 16 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียนหลังจากลงทะเบียนจากลิงค์ด้านบน (Please click the link after registering the course): Get Set Go | Break the Ice
การทบทวนบทเรียน (Revision):
……..1. เข้าทบทวนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
……..2. เข้าทบทวนผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom ครั้งที่ 1 (กรุณาคลิกข้อ 2. นี้เมื่อถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทบทวน)
…………2.1 Meeting ID: 980 9972 4867
…………2.2 Passcode: 319547
……..3. เข้าดูวีดิโอ เข้าทำแบบฝึกหัด และ/หรือแบบทดสอบทุกอย่าง


หน่วยที่ 2 (Module 2) 

หัวข้อ (Topics): Get to know each other | Interesting
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 – 28 มีนาคม 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียนหลังจากลงทะเบียนจากลิงค์ด้านบน (Please click the link after registering the course): Get to know each other | Interesting
การทบทวนบทเรียน (Revision):
……..1. เข้าทบทวนวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
……..2. เข้าทบทวนผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom ครั้งที่ 2 (กรุณาคลิกข้อ 2. นี้เมื่อถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทบทวน)
…………2.1 Meeting ID: 943 1988 2814
…………2.2 Passcode: 158851
……..3. เข้าดูวีดิโอ เข้าทำแบบฝึกหัด และ/หรือแบบทดสอบทุกอย่าง


หน่วยที่ 3 (Module 3) 

หัวข้อ (Topics): Good Health | All about celebrations
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 – 15 พฤษภาคม 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียนหลังจากลงทะเบียนจากลิงค์ด้านบน (Please click the link after registering the course): Good Health | All about celebrations
หัวข้อ (Topics): Growing up | Going around
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 16 – 26 พฤษภาคม 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียนหลังจากลงทะเบียนจากลิงค์ด้านบน (Please click the link after registering the course): Growing up | Going around
การทบทวนบทเรียน (Revision):
……..1. เข้าทบทวนวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
……..2. เข้าทบทวนผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom ครั้งที่ 3 (กรุณาคลิกข้อ 2. นี้เมื่อถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทบทวน)
…………2.1 Meeting ID: 930 2135 1479
…………2.2 Passcode: 557980
……..3. เข้าดูวีดิโอ เข้าทำแบบฝึกหัด และ/หรือแบบทดสอบทุกอย่าง


หน่วยที่ 4 (Module 4) 

หัวข้อ (Topics): Telling Time | Sum up
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 – 29 สิงหาคม 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียนหลังจากลงทะเบียนจากลิงค์ด้านบน (Please click the link after registering the course): Telling Time | Sum up
การทบทวนบทเรียน (Revision):
……..1. เข้าทบทวนวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
……..2. เข้าทบทวนผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom ครั้งที่ 4 (กรุณาคลิกข้อ 2. นี้เมื่อถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทบทวน)
…………2.1 Meeting ID: 938 0300 1102
…………2.2 Passcode: 864362
……..3. เข้าดูวีดิโอ เข้าทำแบบฝึกหัด และ/หรือแบบทดสอบทุกอย่าง


หลังจากเข้าเรียนใน Thai MOOC ครบแล้ว บัณฑิตจะสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้จากในระบบ Thai MOOC


กลับไปหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คลิก!