โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : ประชาชน

Outreach Project Report for General People (BSRU-U2T – English Literacy) Click

หลักสูตร : ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in Everyday Use)
จำนวน : 20 ชั่วโมง (20 hours)
คำแนะนำ : ผู้เข้าอบรมตามวันและเวลา และช่องทางตามที่รายละเอียดด้านล่าง
การรับวุฒิบัตร : หลักสูตรนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ออกวุฒิบัตร กรุณากรอกข้อมูลใน Google Form นี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. คลิกเพื่อกรอกข้อมูลขอรับวุฒิบัตรการอบรม!


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
……..รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รอบที่ 1 คลิก!
……..รายชื่อผู้ผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อัพเดท รอบสุดท้าย คลิก!
ผู้ผ่านหลักสูตรตามรายชื่อดังกล่าวสามารถกรอกข้อมูลลงใน Google Form ตามลิงค์ด้านบน


ข้อสอบหลังเรียน
……..1. แบบทดสอบหลังเรียนนี้มี 40 ข้อ รวม 40 คะแนน
……..2. เข้าทดสอบในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
……..3. ใช้เวลาในการทำไม่จำกัด สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น.
……..4. คลิกที่นี่เพื่อเริ่มสอบ!
……..5. แบบทดสอบหลังเรียน รอบสุดท้าย (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สอบในรอบแรก) คลิก!
…………เปิดสอบให้ 2 วัน วันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น.
……..6. แบบทดสอบหลังเรียน (สำหรับผู้รับการจ้างงานใหม่)
…………เปิดสอบให้ 2 วัน วันที่ 16 และ 17 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น.

ประกาศรายงานผลคะแนนทดสอบหลังเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (รอบแรก) คลิก!
ประกาศรายงานผลคะแนนทดสอบหลังเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (รอบสุดท้าย) คลิก!


หน่วยที่ 4 (Module 4) 


หัวข้อ (Topic): การบอกเวลาและวันที่ (Time and Date Telling)
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 – 27 พฤษภาคม 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียน (Please click the link): 
……..1. การบอกเวลา (Telling Time)
……..2. การบอกวันที่ (Telling Date)
……..3. เอกสารอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบอกเวลาและวันที่
การทบทวนบทเรียน (Revision):
……..1. เข้าทบทวนวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
……..2. เข้าทบทวนผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom (กรุณาคลิกข้อ 2. นี้เมื่อถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทบทวน)
…………2.1 Meeting ID: 92506866205
…………2.2 Passcode: 155876
……..3. แบบฝึกหัด (ลิงค์ด้านล่างเข้าถึงได้เมื่อถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 00.00 – 23.59 น.)
…………3.1 แบบฝึกหัดเรื่อง Time and Date Telling
…………3.2 แบบฝึกหัดเรื่อง Time and Date Telling (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทดสอบเท่านั้น รอบนี้เป็นรอบสุดท้าย)
………………ข้อ 3.2 นี้สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น.)
…………3.3 แบบฝึกหัดเรื่อง Time and Date Telling (สำหรับผู้รับการจ้งงานใหม่)
………………ข้อ 3.3 นี้สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.)

ประกาศรายงานผลคะแนนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 4 คลิก!
ประกาศรายงานผลคะแนนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 4 (เพิ่มเติม รอบสุดท้าย) คลิก!


 

หน่วยที่ 3 (Module 3) 


หัวข้อ (Topic): วันของฉัน (My Day)
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 – 29 เมษายน 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียน (Please click the link): 
……..1. เกริ่นนำ (Introduction)
……..2. คำศัพท์เกี่ยวกับซื้อของ (Vocabulary of Shopping)
……..3. บทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อของ (Conversation about Shopping)
……..4. คำศัพท์เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร (Vocabulary of Eating)
……..5. บทสนทนาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร (Conversation about Eating)
……..6. ไวยากรณ์เกี่ยวกับการบอกความสามารถ การขอร้อง และการอนุญาต (Grammar on Modal Verbs: Can & Could)
การทบทวนบทเรียน (Revision):
……..1. เข้าทบทวนวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
……..2. เข้าทบทวนผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom (กรุณาคลิกข้อ 2. นี้เมื่อถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทบทวน)
…………2.1 Meeting ID: 988 4222 4905
…………2.2 Passcode: 346141
……..3. แบบฝึกหัด (ลิงค์ด้านล่างเข้าถึงได้เมื่อถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 00.00 – 23.59 น.)
…………3.1 แบบฝึกหัดเรื่อง My Day
…………3.2 แบบฝึกหัดเรื่อง My Day (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทดสอบเท่านั้น รอบนี้เป็นรอบสุดท้าย)
………………ข้อ 3.2 นี้สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น.)
…………3.3 แบบฝึกหัดเรื่อง My Day (สำหรับผู้รับการจ้างงานใหม่)
………………ข้อ 3.3 นี้สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.)

ประกาศรายงานผลคะแนนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 3 คลิก!
ประกาศรายงานผลคะแนนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 3 (เพิ่มเติม รอบสุดท้าย) คลิก!


 

หน่วยที่ 2 (Module 2) 


หัวข้อ (Topic): การเดินทางและโรงแรม (Travelling and Hotels)
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 – 29 มีนาคม 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียน (Please click the link): 
……..1. การถามและการบอกทาง (Asking and Giving Directions)
……..2. การจองโรงแรม (Making a Hotel Reservation)
การทบทวนบทเรียน (Revision):
……..1. เข้าทบทวนวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
……..2. เข้าทบทวนผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom (กรุณาคลิกข้อ 2. นี้เมื่อถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทบทวน)
…………2.1 Meeting ID: 943 4268 6656
…………2.2 Passcode: 519528

……..3. แบบฝึกหัด (ลิงค์ด้านล่างเข้าถึงได้เมื่อถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 00.00 – 23.59 น.)
…………3.1 แบบฝึกหัดเรื่อง Asking and Giving Directions
…………3.2 แบบฝึกหัดเรื่อง Making a Hotel Reservation
…………3.3 แบบฝึกหัดเรื่อง Asking and Giving Directions (สำหรับผู้รับการจ้างงานใหม่ และผู้ที่ยังไม่ได้ทดสอบรอบแรก)
…………3.4 แบบฝึกหัดเรื่อง Making a Hotel Reservation (สำหรับผู้รับการจ้างงานใหม่ และผู้ที่ยังไม่ได้ทดสอบรอบแรก)
………………ข้อ 3.3 และ 3.4 จะเปิดระบบให้ทำวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 00.00 – 23.59 น. เท่านั้น
…………3.5 แบบฝึกหัดเรื่อง Asking and Giving Directions (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทดสอบเท่านั้น รอบนี้เป็นรอบสุดท้าย)
…………3.6 แบบฝึกหัดเรื่อง Making a Hotel Reservation (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทดสอบเท่านั้น รอบนี้เป็นรอบสุดท้าย)
………………ข้อ 3.5 และ 3.6 นี้สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น.)
…………3.7 แบบฝึกหัดเรื่อง Asking and Giving Directions (สำหรับผู้รับการจ้างงานใหม่
)
…………3.8 แบบฝึกหัดเรื่อง Making a Hotel Reservation (สำหรับผู้รับการจ้างงานใหม่)
………………ข้อ 3.7 และ 3.8 นี้สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.)

ประกาศรายงานผลคะแนนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 2 คลิก!
ประกาศรายงานผลคะแนนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 2 (เพิ่มเติม รอบที่ 2) คลิก!
ประกาศรายงานผลคะแนนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 2 (เพิ่มเติม รอบสุดท้าย) คลิก!


 

หน่วยที่ 1 (Module 1) 


หัวข้อ (Topic): การทักทาย (Greeting)
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียน (Please click the link): 
……..1. Formal Greeting
……..2. Informal Greeting
การทบทวนบทเรียน (Revision):
……..1. เข้าทบทวนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
……..2. เข้าทบทวนผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom (กรุณาคลิกข้อ 2. นี้เมื่อถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทบทวน)
…………2.1 Meeting ID: 923 5906 4466
…………2.2 Passcode: 319690
……..3. แบบฝึกหัด (ลิงค์ด้านล่างเข้าถึงได้เมื่อถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.00 – 23.59 น.)
…………3.1 แบบฝึกหัดเรื่อง Formal Greeting
…………3.2 แบบฝึกหัดเรื่อง Informal Greeting
…………3.3 แบบฝึกหัดเรื่อง Formal Greeting (สำหรับผู้รับการจ้างงานใหม่ และผู้ที่ยังไม่ได้ทดสอบรอบแรก)
…………3.4 แบบฝึกหัดเรื่อง Informal Greeting (สำหรับผู้รับการจ้างงานใหม่ และผู้ที่ยังไม่ได้ทดสอบรอบแรก)
………………ข้อ 3.3 และ 3.4 จะเปิดระบบให้ทำวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 00.00 – 23.59 น. เท่านั้น
…………3.5 แบบฝึกหัดเรื่อง Formal Greeting (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทดสอบเท่านั้น รอบนี้เป็นรอบสุดท้าย)
…………3.6 แบบฝึกหัดเรื่อง Informal Greeting (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทดสอบเท่านั้น รอบนี้เป็นรอบสุดท้าย)
………………ข้อ 3.5 และ 3.6 นี้สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น.)
…………3.7 แบบฝึกหัดเรื่อง Formal Greeting (สำหรับผู้รับการจ้างงานใหม่)
…………3.8 แบบฝึกหัดเรื่อง Informal Greeting (สำหรับผู้รับการจ้างงานใหม่)
………………ข้อ 3.7 และ 3.8 นี้สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น.)

ประกาศรายงานผลคะแนนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 1 คลิก!
ประกาศรายงานผลคะแนนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 1 (เพิ่มเติม รอบที่ 2) คลิก!
ประกาศรายงานผลคะแนนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หน่วยที่ 1 (เพิ่มเติม รอบสุดท้าย) คลิก!


กลับไปหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คลิก!

หากต้องการสอบถามข้อมูลโครงการและการอบรมภาษาอังกฤษ กรุณาแอดไลน์ @iaan (กรุณาแจ้งชื่อและรหัสประจำตัวโครงการ U2T ก่อนรับบริการ)