โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : นักศึกษา

**สำหรับนักศึกษามี 3 หลักสูตร หลักสูตรแรก “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” และหลักสูตรที่ 2 “ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง” ให้เข้าศึกษาที่ระบบ Thai MOOC ซึ่งปรากฏรายละเอียดด้านล่าง ส่วนหลักสูตรที่ 3 “ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน” จะปรากฏรายละเอียดในหน้านี้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564**

หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
จำนวน : 10 ชั่วโมง (10 hours)
คำแนะนำ : ผู้เข้าอบรมตามวันและเวลา และช่องทางตามที่รายละเอียดด้านล่าง
การลงทะเบียนเข้าเรียนรายวิชา (คลิกลิงค์) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร by Thai MOOC
การรับวุฒิบัตร : ผู้รับการจ้างงานสามารถโหลดวุฒิบัตรได้จาก Thai MOOC


หน่วยที่ 1 (Module 1) 

หัวข้อ (Topics): การทำความรู้จัก | การบรรยายลักษณะ
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 16 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียนหลังจากลงทะเบียนจากลิงค์ด้านบน (Please click the link after registering the course): การทำความรู้จัก | การบรรยายลักษณะ
การทบทวนบทเรียน (Revision):
……..1. เข้าทบทวนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
……..2. เข้าทบทวนผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom ครั้งที่ 1 (กรุณาคลิกข้อ 2. นี้เมื่อถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทบทวน)
…………2.1 Meeting ID: 980 5344 3888
…………2.2 Passcode: 269910
……..3. เข้าดูวีดิโอ เข้าทำแบบฝึกหัด และ/หรือแบบทดสอบทุกอย่าง


หน่วยที่ 2 (Module 2) 

หัวข้อ (Topics): การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต | การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ | สถานที่ตั้งและทิศทาง | การใช้คำสั่ง | การแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำ | การแสดงความคิดเห็น
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 – 25 มีนาคม 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียนหลังจากลงทะเบียนจากลิงค์ด้านบน (Please click the link after registering the course): การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต | การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ | สถานที่ตั้งและทิศทาง | การใช้คำสั่ง | การแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำ | การแสดงความคิดเห็น
การทบทวนบทเรียน (Revision):
……..1. เข้าทบทวนวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
……..2. เข้าทบทวนผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom ครั้งที่ 2 (กรุณาคลิกข้อ 2. นี้เมื่อถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทบทวน)
…………2.1 Meeting ID: 993 8577 7781
…………2.2 Passcode: 364746
……..3. เข้าดูวีดิโอ เข้าทำแบบฝึกหัด และ/หรือแบบทดสอบทุกอย่าง

หลักสูตร :
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง (Explorative English)
จำนวน : 10 ชั่วโมง (10 hours)
คำแนะนำ : ผู้เข้าอบรมตามวันและเวลา และช่องทางตามที่รายละเอียดด้านล่าง
การลงทะเบียนเข้าเรียนรายวิชา (คลิกลิงค์) : ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง by Thai MOOC
การรับวุฒิบัตร : หลักสูตรนี้ Thai MOOC ไม่ออกวุฒิบัตรให้ อย่างไรก็ตาม เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว ให้นำหลักฐานแนบมาพร้อมกับการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับวุฒิบัตร (ซึ่งจะออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) กรุณากรอกข้อมูลใน Google Form นี้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจะแจ้งให้ทราบช่องทางในการรับวุฒิบัตรออนไลน์ต่อไปในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 (วันเข้ารับการทบทวน) คลิกเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอรับวุฒิบัตร!


หน่วยที่ 1 (Module 1) 

หัวข้อ (Topics): Planning Your Trip | Airport Arrival | Customs and Immigration
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 – 28 เมษายน 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียนหลังจากลงทะเบียนจากลิงค์ด้านบน (Please click the link after registering the course): Planning Your Trip | Airport Arrival | Customs and Immigration
การทบทวนบทเรียน (Revision):
……..1. เข้าทบทวนวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
……..2. เข้าทบทวนผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom ครั้งที่ 3 (กรุณาคลิกข้อ 2. นี้เมื่อถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทบทวน)
…………2.1 Meeting ID: 935 2940 3120
…………2.2 Passcode: 773144
……..3. เข้าดูวีดิโอ เข้าทำแบบฝึกหัด และ/หรือแบบทดสอบทุกอย่าง


หน่วยที่ 2 (Module 2) 

หัวข้อ (Topics): Hotel Checking in | Bad Time | Party
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 – 25 พฤษภาคม 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียนหลังจากลงทะเบียนจากลิงค์ด้านบน (Please click the link after registering the course): Hotel Checking in | Bad Time | Party
การทบทวนบทเรียน (Revision):
……..1. เข้าทบทวนวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
……..2. เข้าทบทวนผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom ครั้งที่ 4 (กรุณาคลิกข้อ 2. นี้เมื่อถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทบทวน)
…………2.1 Meeting ID: 991 7271 4287
…………2.2 Passcode: 287402
……..3. เข้าดูวีดิโอ เข้าทำแบบฝึกหัด และ/หรือแบบทดสอบทุกอย่าง

หลักสูตร :
ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน (English for Office)
จำนวน : 10 ชั่วโมง (10 hours)
คำแนะนำ : ผู้เข้าอบรมตามวันและเวลา และช่องทางตามที่รายละเอียดด้านล่าง
การลงทะเบียนเข้าเรียนรายวิชา (คลิกลิงค์) : ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน by Thai MOOC
การรับวุฒิบัตร : ผู้รับการจ้างงานสามารถโหลดวุฒิบัตรได้จาก Thai MOOC


บทที่ 1 (Lesson 1) หัวข้อ (Topics): First Day at Work
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียนหลังจากลงทะเบียนจากลิงค์ด้านบน (Please click the link after registering the course): Introducing Yourself | Your First Day | My Company

บทที่ 2 (Lesson 2) หัวข้อ (Topics): Office Supplies and Equipment
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียนหลังจากลงทะเบียนจากลิงค์ด้านบน (Please click the link after registering the course): Showing Where Things are kept | Telling How Things Work |Problem in the Office

บทที่ 3 (Lesson 3) หัวข้อ (Topics): Working with Foreigner
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียนหลังจากลงทะเบียนจากลิงค์ด้านบน (Please click the link after registering the course): Saying whether You Have Done Something | When Boss Need the Work to Be Done | Request an Action | Asking for Taking Leave from Work

บทที่ 4 (Lesson 4) หัวข้อ (Topics): English Telephoning
ช่วงเวลาเรียน (Period of Study): 1 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2564
กรุณาคลิกหัวข้อเพื่อเข้าสู่การเรียนหลังจากลงทะเบียนจากลิงค์ด้านบน (Please click the link after registering the course): How to Read English Telephone Number? | Receiving a Call | Transferring a Call | Not Available to Pick Up a Call | Leaving a Message

การทบทวนบทเรียน (Revision):
……..1. เข้าทบทวนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.
……..2. เข้าทบทวนผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom ครั้งที่ 5 (กรุณาคลิกข้อ 2. นี้เมื่อถึงวันและเวลาที่ต้องเข้ารับการทบทวน)
…………2.1 Meeting ID: 914 9613 0925
…………2.2 Passcode: 384112
……..3. เข้าดูวีดิโอ เข้าทำแบบฝึกหัด และ/หรือแบบทดสอบทุกอย่าง


หลังจากเข้าเรียนใน Thai MOOC ครบแล้ว นักศึกษาจะสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรของทั้ง 3 หลักสูตรได้จากในระบบ Thai MOOC


กลับไปหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คลิก!