แผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ2563

แผนยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2563
1.แผนปฎิบัติราชการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)
4. แผนปฏิบัติราชการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. แผนยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)
6. แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)
8. แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9. แผนการจัดการเรียนรู้ (KM ACTION PLAN)
10. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)