การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

O13 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  >>>DOWNLOAD<<<

O15 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ          >>>DOWNLOAD<<<

O15 สรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน  >>>DOWNLOAD<<<