ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

{RECENT NEWS}

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นสากลทั้งระบบ และการบริหารจัดการนักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

—-

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานำคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการนักศึกษาต่างชาติ ระบบการเรียนการสอน และงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมทีมผู้บริหาร อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี และผู้บริหารส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หน่วยงานส่งเสริมการบริการนักศึกษาเบ็ดเสร็จ MFU for You) ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านงานต่างประเทศ การรับนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ (ตึกสำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

—-

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน