ผนึกกำลังทางวิชาการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สานความร่วมมือกับ UNMAS Denpasar

{RECENT NEWS}

ผนึกกำลังทางวิชาการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สานความร่วมมือกับ UNMAS Denpasar

—-

วันที่ 5 เมษายน 2564 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดการประชุมออนไลน์ครั้งที่ 1 ในเรื่องการต่อบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ และวาระพิเศษด้านการแลกเปลี่ยนการสอนออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เดนปาซาร์ ในการนี้ผู้บริหารสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เดนปาซาร์ ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปรับบันทึกความร่วมมือทางวิชาการให้ทันสมัยและทำสัญญาต่อโดยเพิ่มประเด็นด้านการบริการวิชาการและมิติทางวัฒนธรรม และแนวทางการแลกเปลี่ยนคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า

—-

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน