ภาพบรรยากาศ การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ BSRU-TEP

{RECENT NEWS}
ภาพบรรยากาศ การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ BSRU-TEP (CEFR) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
—-
วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาก่อนเข้ารับการทดสอบ CEFR
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน