ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Jining University  มณฑลชานตง เมืองจี่หนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

{Recent News}

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยท่านอธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และทีมงานสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนต้อนรับทีมผู้บริหารจาก  Jining University มณฑลชานตง เมืองจี่หนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมเอซีคาร์เตอร์ ชั้น 5 อาคาร 6

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมท่านรองอธิการบดี อาจารย์ ดร. สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ บางเขียว รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา และทีมงานสำนักวิเทศฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Jining University  มณฑลชานตง เมืองจี่หนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Ms. Yin Chunguang รองอธิการบดี Jining University พร้อมด้วย Mr. Wang Yongchao คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการสื่อสาร, Ms. Huo Yuhui คณบดีคณะธุรกิจปราชญ์จีน (ขงจื๊อ), Ms. Ding Wenxia หัวหน้าภาควิชาวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายการศึกษาต่างประเทศ Jining University  และ Mr. Dai Lihua  โดยการมาเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังกรอบความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อวางแนวทางการทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน