พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ National Teachers College สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนา

Read more

{Recent News} พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ Universiti Utara Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน

Read more

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยหนานหนิง (Nanning University) เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างชี เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีในวาระโอกาสการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Recent News} รักษาราชกา

Read more

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยือนมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Guangxi Minzu University) เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

{Recent News} รักษาราชกา

Read more

อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เยือนมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

{Recent News} อธิการบดีแ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Nanning University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาร่วมกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย

{Recent News} มหาวิทยาลั

Read more

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดการประชุม โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566

{Recent News} สำนักวิเทศ

Read more

พิธีปิด โครงการ “ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ที่ 2 ฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

{Recent News} พิธีปิด โค

Read more

การเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ ภายใต้ความร่วมมือบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

{Recent News} การเข้าร่ว

Read more