มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศไห่หนาน (Hainan College of Foreign Studies), China  (สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน)

{Recent News}

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศไห่หนาน (Hainan College of Foreign Studies), China  (สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน)

ในวันที่ 15 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้นำคณะผู้บริหารของ มบส. ไปเยือนวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไห่หนาน (Hainan College of Foreign Studies) โดยการไปเยือนครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากอธิการบดี หวง เฉี๋ย ปิง และผู้บริหาร โดยการประชุมพบปะกันในครั้งนี้เป็นการหารือความร่วมมือในประเด็นต่อไปนี้

1.ด้านการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากทางวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไห่หนาน ได้จัดส่งนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาภาษาไทยมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในรูปแบบ 2+2 มาอย่างยาวนานซึ่งมีจำนวนมากกว่า 300 คน

2.การขยายเครือข่ายความร่วมมือการจัดการในการเรียนการสอนในสาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรอื่นๆ ในลักษณะการจัดทำหลักสูตรร่วมกันในรูปแบบ 2+2

3.ขยายเครือข่ายความร่วมมือในระดับบัณฑิตศึกษา โดยทางวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไห่หนาน (Hainan College of Foreign Studies) สามารถส่งอาจารย์มาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร MBA หลักสูตรการบริหารการศึกษา และหลักสูตรอื่น ๆ ฯลฯ  ในลักษณะความร่วมมือพิเศษ

4.หลักสูตรความร่วมมือระยะยาวของสาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งทางสาขาวิชาภาษาจีนจะจัดส่งนักศึกษา สาขาภาษาจีนไปศึกษา ณ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศไห่หนานแบบโอนหน่วยกิต

5.การแลกเปลี่ยนอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาจีน

6.กิจกรรมการแลกเปลี่ยนของสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ อาทิ โครงการเรียนร่วม โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Study Aboard Program เป็นต้น

7.การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรการจัดการระหว่างประเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างละเอียด

อนึ่ง การไปเยือนในครั้งนี้นอกจากประเด็นหารือที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการ
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอีกครั้ง เพื่อขยายอายุสัญญาความร่วมมือทางวิชาการที่มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานมากกว่าสิบปี และขยายขอบข่ายความร่วมมือให้กว้างขึ้นและเป็นปัจจุบันมากขึ้น โดยผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาความร่วมกันที่จะผลักดันให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนภายใต้สัญญาความร่วมมือของสองมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน