ประกาศ การเข้าร่วมประชุมรับฟัง  การชี้แจง  การใช้งานระบบทดสอบ English Score : British Council

{Announcement}

ประกาศ การเข้าร่วมประชุมรับฟัง  การชี้แจง  การใช้งานระบบทดสอบ English Score : British Council

—-

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เชิญชวนนักศึกษารหัส 63 (เฉพาะสาขาวิชาที่ระบุด้านล่าง) เข้าร่วมประชุมรับฟัง  การชี้แจง  การใช้งานระบบทดสอบ English Score : British Council  ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันจันทร์ที่  25  กันยายน  2566

กลุ่มที่  1  นักศึกษารหัส 63  เข้าประชุมเวลา  16.00 – 17.00 น.

นักศึกษาครู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกหลักสูตร

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) / ภาษาจีน / ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก / อาเซียนศึกษา

คลิกลิ้งค์เข้าร่วมประชุม https://us06web.zoom.us/j/88485365191

กลุ่มที่  2  นักศึกษารหัส 63  เข้าประชุมเวลา  17.00 – 18.00 น.

นักศึกษาครู  คณะครุศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ วิทยาลัยการดนตรี ทุกหลักสูตร

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว / ธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร

คลิกลิ้งค์เข้าร่วมประชุม https://us06web.zoom.us/j/89299405424

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคาร 10 ชั้น 3

Facebook : @interbsru