มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

{Recent News}

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์อันดี

กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในช่วงบ่าย วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งได้เดินทางไปเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ศาสตราจารย์ ดร.Xie Shangguo เพื่อเจรจากระชับสัมพันธไมตรีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ซึ่งการไปเยือนครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี

การเจรจาหารือในครั้งนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานของทั้งสองมหาวิทยาลัย ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีและ มบส. ได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาอย่างยาวนานและต่อเนื่องมาหลายสิบปี โดยทางมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีได้มีการส่งนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในรูปแบบ 2+2 เป็นจำนวนประมาณเกือบ 600 คน ซึ่งในขณะเดียวกันผลจากการเจรจาในครั้งนี้ ผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ผลักดันให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน อาทิ เช่น กิจกรรมการเรียนร่วมระยะยาวแบบโอนหน่วยกิต การอบรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยร่วมกัน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน